Cwrt Derllys, Bancyfelin, cartref John Vaughan yn blentyn

Am ganrifoedd lawer roedd Derllys yn gartref i rai o deuluoedd bonedd, blaenllaw Sir Gaerfyrddin. Ailadeiladwyd y tŷ yn 1814 ond codwyd y tŷ gwreiddiol yn 1660 (yn ôl y dyddiad ar y garreg). Dyma gartref John Vaughan (1663- 1722) yn blentyn. Etifeddodd ef yr ystad pan oedd yn un ar hugain oed. Roedd Derllys yn un o ystadau cyfoethocaf y sir, yn cynnwys 215 eiddo ac yn cynhyrchu incwm sylweddol o £1,237 y flwyddyn.

Photo of date stone from original Derllys CourtDefnyddiodd John ei gyfoeth a’i ddylanwad i gynorthwyo gwerin cefn gwlad gydol ei oes. Roedd ei ffydd yn bwysig iddo ac anogai deuluoedd i weddïo gartref. 

Yn 1692 priododd ag Elizabeth Thomas o Feidrim yn eglwys Merthyr gerllaw. Ganwyd pedwar o blant iddyn nhw gan gynnwys Bridget – hi oedd Madam Bevan, y wraig ddylanwadol o Lacharn. Mynnodd John addysg dda i’w blant a’u codi i fod yn Gristnogion selog.

Sefydlodd ysgol yn Llangynog a fu’n agored tan 2009. Yn ddiweddarach sefydlodd Bridget ysgolion Llandeilo Abercywyn a Llandybïe. Noddwyd eglwys Llanllwch gan y teulu yn ogystal. Talodd John am ailgodi honno yn 1711. Fe’i claddwyd yno. Dengys y llun isaf y gofeb iddo. Bu John yn aelod o Gyngor Bwrdeisdref Caerfyrddin o 1702 tan 1722. Fe’i penodwyd yn siryf yn 1695 ac yn faer yn 1710. 

Photo of memorial to John Vaughan of DerllysEi gyfraniad pwysicaf i’r ardal oedd ei waith dros addysg a Christnogaeth. Roedd yn un o arolygwr yr S.P.C.K. (Y Gymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth Gristnogol). Gyda chefnogaeth y gymdeithas honno sefydlwyd ysgolion led led Sir Gaerfyrddin er mwyn i blant mewn ardaloedd tlawd dderbyn addysg ac i ddysgu am hanfodion y ffydd.

Gweithiodd John, yn ogystal, i wella’r amodau mewn carchardai. Ymdrechodd i sicrhau gwell amodau byw i’r tlodion ac anogodd oedolion i ddysgu trwy ddarllen, yn enwedig yn y Gymraeg. Sefydlodd lyfrgelloedd i fenthyg llyfrau am ddim a noddodd amryw awduron. Cefnogai nod yr S.P.C.K. o sefydlu llyfrgelloedd ym mhob plwyf, nid ar gyfer offeiriaid ac athrawon yn unig - ei ddymuniad oedd “i drigolion pob plwyf gael darllen y llyfrau yn y llyfrgelloedd Cymraeg”. 

Roedd argraffiad John Rhydderch o Ganwyll y Cymry Rhys Pritchard wedi’i gyflwyno i John Vaughan ac yn canmol ei waith dyngarol, ei gyfraniad i addysg a’i gefnogaeth i’r iaith Gymraeg. John Vaughan oedd “prif noddwr llyfrau Cymraeg yn ne Cymru, ac yn wir,drwy’r wlad benbaladr”. Roedd yn gyfrifol am ddosbarthu miloedd lawer o lyfrau, gan gynnwys Beiblau, ynghyd â phamffledi a phregethau, ac ef oedd “y ddolen gyswllt rhwng yr S.P.C.K. yn Llundain a’r Cymry a oedd yn elwa o’r cyhoeddiadau”.

Diolch i Peter Stopp o Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Gaerfyrddin.

Cod post: SA33 5DT    Map y lleoliad

button-tour-CE previous page in tournext page in tour